ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
3 (60%)
ปานกลาง
1 (20%)
พอใช้
1 (20%)
ไม่พอใจ0 (0%)

Total votes: 5